Εκπτώσεις

Για παροχές, η εταιρία κρατά με ηλεκτρονικό τρόπο τον τζίρο ανά πελάτη και ισχύουν οι εκάστοτε συμφωνηθέν κλίμακες εκπτώσεων.